Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Jezuitský generál: aktuálnosť ignaciánskej spirituality

16Ignaciánska spiritualita je stále nezvyčajne aktuálna a dôležitá v našich časoch. Charakterizuje ju obdivuhodná pružnosť a tvorivosť, lebo vo veľkej miere závisí od toho, ako sa necháme viesť Duchom Svätým. Často utvárame príliš veľa zásad, ale Ignác chce, aby sme šli ponad zásady a videli, ako nás vedie Duch. Keď Ignác písal jezuitom do rôznych častí sveta, vždy ich žiadal, aby o všetkom rozlišovali. Predstaveným dáva veľkú slobodu rozlišovať na základe danej reality. Ignaciánska spiritualita formuje v nás schopnosť rozlišovať a konať. Rozlišovanie musí viesť ku konaniu, lebo ak sa končí v sebe samom, ostáva prázdne, neúčinné.

V sekularizovanej spoločnosti je úlohou Cirkvi nanovo otvoriť ľudí pre skúsenosť, v ktorej môžu čerpať silu a radosť z počúvania Ducha Svätého. Ignaciánska spiritualita nás učí premýšľať, modliť sa, rozlišovať, čo je vždy aktuálne, lebo ak ľudia nepočúvajú, nerozlišujú, nepremýšľajú, nemodlia sa, strácajú seba samých. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Po Tour de France, 3 – dňová špeciálna “duchovná etapa”

8Pozývam na 3 – dňové ignaciánske duchovné cvičenia v Piešťanoch v čase od 26. – 29. júla 2016, s názvom:  Prijať seba a svoj život, pretože, ako hovori apoštol Pavo: “Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.  Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.” (Ef 6, 11 – 13)

Čo možno od nich očakávať? Usporiadať si vlastný život vo svetle Božieho slova, – v spirituálnom doprevádzaní kňazom hladať odpovede na otázky: Kto som? Prečo žijem? Kam smeruje môj život? Čo chce Boh odo mňa v mojom živote? Akými prostriedkami úspešne zrealizovať vlastné životné ciele v nasledovaní Ježiša Krista? – (Tento krát však len pre mladých do 45 rokov).

Viac informácií o možnosti prihlásenia sa:  http://duchovne-cvicenia.jezuiti.sk/index.php/aktualna-ponuka-duchovnych-cviceni/467-terminy-duchovnych-cviceni-v-piestanoch

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Duchovné sprevádzanie: Smerovanie Terézie z Avily ku vzájomnosti s Bohom

16Aby som zdôraznila všadeprítomnosť tejto témy v tradícii, chcem krátko spomenúť analýzu Constance FitzGeraldovej o podobnej skúsenosti vzájomnosti a rovnosti s Bohom, ktorú objavila v prvom rade u Terézie z Avily, ale aj v učení Jána z Kríža. FitzGeraldová analyzuje obsah Teréziiných videní o Ježišovi. Všíma si zmeny v Teréziinom sebaobraze a korešpondujúcom obraze Ježiša, pokým sa Terézia a Ježiš navzájom neodrážajú ako zrkadlá. FitzGeraldová hovorí, že tlak kultúry a výchovy nám bráni spoznať rovnosť a vzájomnosť, ktorú ilustrujú Teréziine videnia a ktoré sa podľa Jánovho učenia vyskytujú v neskorších etapách premeny.

Ján učil, že Boh túži povýšiť dušu a urobiť ju rovnocennou: „Ak sa mu niečo páči, je to povýšenie duše. Keďže ju nemôže povýšiť viac než tak, že ju urobí seberovnou, teší ho len jej láska. Vlastnosťou lásky je to, že robí milovníka rovnocenného s milovaným predmetom. Keďže duša v tomto stave vlastní dokonalú lásku, nazýva sa nevestou Božieho Syna, čo znamená, že je mu rovnocenná. V tejto rovnosti priateľstva obaja majú spoločný majetok, ako to Ženích povedal svojim učeníkom: Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca… V dôsledku toho sú naozaj bohmi podľa účasti, rovnocennými a spoločníkmi Boha.“17 Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Duchovné sprevádzanie: Obrazy Boha a erotické energie

16Lesbické ženy a heterosexuálni muži nedokážu začleniť erotickú túžbu do svojej modlitby bez toho, aby mali k dispozícii ženský obraz o Bohu. To vysvetľuje, prečo Mária zohráva takú veľkú úlohu v duchovnej skúsenosti niektorých mužov vrátane Ignáca. Niekedy je však ťažké premýšľať o Márii sexuálne. Pre mnohých je na takéto projekcie dostupná len vo veľmi obmedzenej miere, najmä ak je príliš identifikovaná s materinskou úlohou. Ignác napríklad projektoval všetky svoje materinské potreby na Máriu, lebo matka mu zomrela, keď bol malý. Hoci ho po celý život v rôznej miere priťahovali ženy, povzniesol túto túžbu po žene k Márii a povzbudzoval exercitantov, aby začlenili Máriu a svätých do svojich rozhovorov a kontemplácií. Niektorí exercitátori však hovoria o Máriiných obrazoch túžobným spôsobom. Tí, ktorí zistia, že si Máriu predstavujú v sexuálnom zmysle, môžu mať rozpaky hovoriť o tom v rozhovore v rámci duchovného sprevádzania, ak exercitátor neprijme takúto možnosť. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Duchovné sprevádzanie: Korelácia medzi sebaobrazom a Božím obrazom

16Korelácia medzi naším sebaobrazom a naším obrazom o Bohu, vždy existuje. Keď prechádzame procesom rastu a vývinu, naše sebavnímanie sa formuje a reformuje na základe našej skúsenosti. Náš sebaobraz automaticky vytvára korelatívny párový obraz o tom, kým je Boh pre nás. Môže byť explicitný alebo neexplicitný. Duchovní exercitátori si už dlho uvedomujú, že náš sebaobraz a náš obraz o Bohu navzájom súvisia. Boh má s nami vzťah v tomto páre korelatívnych obrazov a skrze tento pár. Boh sa samozrejme neobmedzuje na nejaký obraz. Žiaden obraz nevyčerpá Božiu realitu. Ale my vytvárame obrazy.

Vývin, zmena alebo rast v sebaobraze je psychologický predpoklad nielen pre pozitívne chápaný vzťah k Bohu, ale aj pre radiálnu vzájomnosť s Bohom, ktorú nám Ježiš sprostredkuje. Táto vzájomnosť prináša plody počas zrelších etáp mystického vývinu. Duchovní exercitátori môžu podporiť túto prehlbujúcu sa intimitu s Bohom tak, že podporia výskyt obrazov vzájomnosti, napríklad biblický obraz Ježiša alebo Boha ako priateľa. Poškodenie sebaobrazu pre zneužitie, obetovanie alebo zbrzdený psychologický vývin sa ťažko napráva, keď sa pokúšame mať vzťah k Bohu po negatívnom obraze o Bohu, ktorý súvisí s negatívnym sebaobrazom. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky